icon

Dennis Willibard Kimario

Old moshi kilimanjaro

My favorite climbs

Kilimanjaro mountain, Meru mountain and Kenya mountain.